Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich z finansów

Finanse to kierunek, który ściślej niż ekonomia, zajmuje się zagadnieniami rynku finansowego. Współczesny finansista musi posiadać wiedzę nie tylko o aktualnej sytuacji finansowej kraju, ale także Unii Europejskiej i całego świata. Po ukończeniu studiów licencjackich (pierwszego stopnia), student może kontynuować edukację na studiach magisterskich, które są kończone obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra, otwierającego drogę do kariery w branży finansów.

Na kierunku tym studenci otrzymują wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa finansowego, zarządzania, makro i mikroekonomii, matematyki finansowej, bankowości, ubezpieczeń oraz ekonometrii. W ramach kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) studenci mają także przedmioty, jak polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, rachunek kosztów oraz zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku finanse, absolwenci mogą poszukiwać pracy:

 • w instytucjach finansowych i niefinansowych na terenie Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 • na stanowiskach operacyjnych, menedżerskich i analitycznych w bankach, instytucjach budżetowych i organach skarbowych,
 • jako finansiści w biurach konsultingowych i firmach audytorskich,
 • na stanowiskach specjalistów w sektorze finansowym,
 • jako pracownicy biur maklerskich, biur doradztwa podatkowego, towarzystw ubezpieczeniowych, departamentów planowania i budżetowania, itp.

Co powinna zawierać praca magisterska z finansów?

Praca magisterska z dziedziny finanse stanowi formę piśmiennictwa naukowego i jest jednocześnie najważniejszym dziełem tworzonym przez studenta. Tego typu rozprawa naukowa powinna być przygotowywana pod czujnym okiem promotora, a sama obrona odbywać się przed specjalnie powołaną do tego celu komisją.

Praca magisterska może mieć wyłącznie charakter opisowy bądź też zawierać opis badań przeprowadzonych przez dyplomanta. Jej treść oczywiście musi być zgodna z kierunkiem studiów oraz specjalnością autora rozprawy. Tego rodzaju opracowanie powinno być napisane samodzielnie, nie wyklucza się jednak korzystania z innych dzieł bądź cytowania ich fragmentów, ale w takiej sytuacji należy koniecznie wskazać źródła literaturowe.

Struktura pracy magisterskiej z finansów przedstawia się w następujący sposób:

 • strona tytułowa,
 • spis treści (plan pracy),
 • streszczenie i słowa kluczowe,
 • wstęp
 • podział na rozdziały i podrozdziały,
 • rozdziały: teoretyczne, metodologiczne, empiryczne,
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • wykaz aktów prawnych, spis rysunków, tabel, schematów, itp.

Zazwyczaj prace magisterskie z takich dziedzin, jak finanse i rachunkowość, składają się z czterech-pięciu rozdziałów. Tego typu opracowania powinny sobie liczyć od sześćdziesięciu do maksymalnie stu dwudziestu stron. Należy w miarę możliwości jak najlepiej wyczerpać temat i omówić wszystkie zagadnienia związane z daną problematyką finansową (jeśli temat jest bardziej złożony na ogół wystarczy wybrać jedno z zagadnień i dokładnie go przeanalizować).

Fachowa pomoc w pisaniu prac magisterskich z finansów

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest urodzonym pisarzem i nie wszyscy mają obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy już na pierwszym etapie tworzenia pracy magisterskiej. Jeśli nie dysponują Państwo wystarczającą ilością czasu lub też mają obawy, że przygotowany tekst nie będzie odzwierciedlał wymaganego na tym etapie nauki poziomu wiedzy, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Twojredaktor.pl.

Nasz zespół stanowią wykwalifikowani i doświadczeni redaktorzy, którzy profesjonalnie i z maksymalnym zaangażowaniem podchodzą do każdego zlecenia. Tworzone przez nas prace magisterskie z tak wymagających dziedzin, jakimi są finanse i rachunkowość, wyróżniają się wysoką jakością i zawierają wszystkie niezbędne elementy, takie jak wstęp, zakończenie, rozdziały i podrozdziały. Jesteśmy w stanie przygotować rozprawę naukową praktycznie na każdy temat związany z finansami i rachunkowością. Do tej pory pomagaliśmy studentom w opracowaniu między innymi takich zagadnień, jak: środki pieniężne i ich ewidencja, czynniki kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa, źródła finansowania małych i średnich firm, kierunki rozwoju rynku walutowego w Polsce, wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe jako źródło informacji zarządczych czy międzynarodowe instytucje finansowe.

Naszym celem jest wspieranie studentów już od momentu postawienia tezy, poprzez wyszukiwanie specjalistycznych materiałów pomocniczych, aż po spełnienie wymogów formalnych związanych z podziałem treści. Zgłaszając się do Twojredaktor.pl mogą Państwo liczyć na wieloletnie doświadczenie oraz fachową wiedzę zespołu redakcyjnego. Powierzając nam prace magisterskie z dziedziny finanse, do każdej problematyki starannie dobieramy specjalistów, którzy krok po kroku pomogą Państwu przygotować wartościowe i unikalne opracowanie naukowe, pozwalające uzyskać stopień magistra i rozpocząć karierę w wymarzonym zawodzie finansisty.

Przykładowe tematy prac magisterskich z finansów:

Temat: Rola prywatnych oszczędności w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.
Praca magisterska ukazująca rolę prywatnych oszczędności w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce. Rozprawa może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: ewolucja systemu emerytalnego w Polsce, umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego (geneza, klasyfikacja i najważniejsze funkcje), stopień społecznego zainteresowania III filarem, powody niskiego wykorzystania prywatnych oszczędności w III filarze.

Temat: Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie dowolnie wybranej sieci sklepów.
Praca przedstawiająca franczyze jako jedną z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie dowolnie wybranej sieci sklepów. W rozprawie mogą zostać poruszone takie zagadnienia, jak: kapitały jako źródło finansowania majątku, klasyfikacja kapitałów własnych i obcych, źródła zewnętrzne i wewnętrzne pozyskiwania kapitałów, definicja i rodzaje franchisingu, koszt franchisingu, charakterystyka dowolnej sieci sklepów jako franczyzobiorcy, ewidencja franchisingu w księgach franczyzobiorcy i franczyzodawcy.

Temat: Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.
Praca magisterska przedstawiająca zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów. Rozprawa może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: pojęcie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych (zachowanie gospodarstw domowych, analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego, pojęcie budżetu), zakres metodyczny badań (cel badań i opisanie metod wykorzystanych w pracy) oraz badania własne – wyniki i podsumowanie (ocena funkcjonowania gospodarstw domowych w Polsce, dochody gospodarstw według GUS).

Temat: Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego.
Praca magisterska przedstawiająca najważniejsze przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego. Rozprawa składająca się z trzech-czterech rozdziałów, w których mogą zostać poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: globalizacja rynków finansowych, deregulacja rynków finansowych, kryzys finansowy - uwarunkowania i istota problemu, kryzys finansowy a wyzwania stawiane polityce stabilności, kryzys na rynku pracy i surowców 2008–2009, metody zwalczania i przeciwdziałania kryzysowi finansowemu.

Temat: Analiza Europejskiego Funduszu Społecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.
Praca zawierająca analizę Europejskiego Funduszu Społecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: polityka społeczna w Polsce (definicja polityki społecznej, sektory polityki społecznej, wybrane obszary polityki społecznej), Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wartość i struktura środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich wraz z postępem realizacji na terenie dowolnie wybranego obszaru.

Temat: Zarządzanie ryzykiem walutowym.
Praca magisterska przedstawiająca najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem walutowym. Rozprawa składająca się z trzech rozdziałów zatytułowanych: specyfika ryzyka walutowego (definicja i znaczenie ryzyka walutowego, klasyfikacja ryzyka walutowego, strategie zarządzania ryzykiem walutowym), najważniejsze metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (metody zewnętrzne oraz wewnętrzne), a także zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach różnej wielkości.

Temat: Analiza porównawcza opłacalności inwestowania w sektorze bankowości.
Praca zawierająca analizę porównawczą dotyczącą opłacalności inwestowania w sektorze bankowości. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie: system bankowy w Polsce - rodzaje banków, Narodowy Bank Polski jako bank centralny, zjawisko konkurencji i współpracy pomiędzy placówkami bankowymi, operacje bankowe, istota ryzyka bankowego w działalności placówek bankowych, funkcjonowanie depozytów bankowych, wielowymiarowa analiza porównawcza na podstawie dowolnie wybranych banków w Polsce.

Temat: Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej.
Praca magisterska opisująca najważniejsze aspekty związane z rocznym planem gospodarczym a funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. Zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie to między innymi: nieruchomość jako przedmiot zarządzania, istota i rodzaje nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami, korzyści i koszty związane z posiadaniem nieruchomości, podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej, gospodarka finansowa wspólnoty, szczegółowa struktura rocznego planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.

Temat: Fundusze inwestycyjne.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie to: idea oraz znaczenie funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, historia funduszy inwestycyjnych w Polsce, współczesny rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych w dobie międzynarodowego kryzysu finansowego.

Temat: Pierwsza oferta publiczna (IPO) jako źródło finansowania przedsiębiorstw.
Praca magisterska przedstawiająca pierwszą ofertę publiczną jako źródło finansowania przedsiębiorstw. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których czytelnikowi zostaną przybliżone takie kwestie, jak: prawne i ekonomiczne podstawy emisji akcji poprzez giełdę w formie początkowej oferty publicznej, analiza wykorzystania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródła finansowania w latach 2010-2014, ocena giełdy papierów wartościowych w świetle pozyskiwania kapitału poprzez pierwszą ofertę publiczną.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.